تجهیزات صدا برداری

میکروفن لنزگو Lensgo DMM1

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات صدا برداری

میکروفن بی سیم لنزگو Lensgo LWM-318C

تماس بگیرید

تجهیزات صدا برداری

میکروفن لنزگو LENSGO LYM-DMM2 Microphone

تماس بگیرید

تجهیزات صدا برداری

میکروفن یقه ای LENSGO LYM-DM1

تماس بگیرید

تجهیزات صدا برداری

میکروفن یقه ای LensGo LYM-DM1 Double

تماس بگیرید